Тоҷикӣ      Русский      English
«Нам нужно решать вопросы защиты окружающей среды,
вселенной. Флора и фауна, серьезно относятся к экологической
ситуации показать и пересмотреть для этой цели
Мы улучшили законодательство в этой сфере ».
Эмомали Рахмон
Меню
 • ГЛАВНАЯ
 • О КОМИТЕТЕ
 • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 • МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
 • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 • НОВОСТИ
 • ОБЪЯВЛЕНИЯ
 • Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан


  Закон об экологическом аудите

  манфии фаъолияти идоракунӣ, хоҷагидорӣ ва дигар намудҳои   фаъолият ба муҳити зист, ҳаёт ва саломатии аҳолӣ муайян менамояд. 

  Моддаи 1. Мафхумдои асосй

  Дар Конуни мазкур мафхумдои асосии зерин истифода мешаванд:

  -     рушди устувор - раванди рушди чомеа, ки далли мутавозини вазифадои ичтимоиву идгисодй ва масъалахри нигохдории мудити мусоиди зист ва идгидори захирадои табииро бо мадсади донеъ гардонидани талаботи наслдои имруза ва ояндаи инсон таъмин менамояд;

  -     амнияти экологй - долати тадти мудофизат дарор доштани манфиатдои даётан мудими шахс, чомеа, мухдти зист аз тахдиддое, ки дар натичаи таъсиррасонии антропогенй ва табий ба мудити зист руй медиданд, аз чумла фалокату садамадо, офатдои табий;

  -     аудити экологй - намуди фаъолият, ки тахдили мувофидати фаъолият ва дисоботи субъекти фаъолияти хочагидорй ба донунгузорй, хуччатдои меъёрию методй, дастурй ва танзимкунандаи содаи дифзи мудити зист ва захирадои табииро дар бар мегирад;

  -     аудитори экологй - шахси водей, ки аз аттестатсияи мадоми ваколатдори давлатй дар содаи дифзи мудити зисти Думдурии Точикистон гузаштааст ва шадодатномаи тахассусй гирифтааст;

  -     ташкилоти аудитории экологй - шахси худудй, ки дорои ичозатнома оид ба худуди гузаронидани аудити экологй мебошад;

  -     хулосаи аудити экологй - хуччатест, ки дар он натичаи санчиши фаъолияти субъекти хочагидорй ва маълумоти дигар тибди шартдои шартномаи байни субъекти хочагидорй ва


  ташкилоти аудитории экологи, аудиторе, ки бе ташкили шахси хукухй ба фаъолияти сохибкорй машгул мебошад, сабт шудааст;

  -     ихозатнома оид ба хукухи гузаронидани аудити экологй - хуххати махсусе, ки хукухи дар хуцуди ^умхурии Тохикистон бо аудити экологи машгул шудани дорандаи онро тасдих менамояд.

  Моддаи 2. Крнунгузории Чумхурии Тохикистон дар бораи аудити экологй

  Крнунгузории Чумхурии Тохикистон дар бораи аудити экологй ба Конститутсияи (Сархонуни) Чумхурии Тохикистон асос ёфта, аз Конуни мазкур, дигар санадхои меъёрии хукухии Чумхурии Тохикистон ва санадхои хукухии байналмилалие, ки Тохикистон онхоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

  Моддаи 3. Макрад ва вазифадои аудити экологй

  1. Махсадхои аудити экологй инхоянд:

  -     мусоидат ба субъектхои фаъолияти хохагидорй дар муайян намудани сиёсати экологии худ;

  -     ташаккули афзалиятхо барои амалй намудани чорабинихо, аз хумла чорахои огохикунанда барои риояи талаботи экологии мухарраргардида;

  -          ташкили механизми ихрои танзими самараноки истифодабарии табиат ва таъмини рушди устувор.

  2.   Вазифахои аудити экологй инхоянд:

  -     асосноккунии стратегия ва барномаи экологии субъекти фаъолияти хохагидорй;

  -          муайян намудани афзалиятхо хангоми банахшагирии фаъолияти субъекти фаъолияти хохагидорй оид ба хдфзи мухити зист, ошкор намудани имкониятхои иловагии амалисозии он;

  -     санхиши риояи хонунгузории хдфзи мухити зист аз хониби субъекти фаъолияти хохагидорй;

  -     баланд бардоштани самаранокии танзими таъсиррасонии субъекти фаъолияти хохагидорй ба мухити зист;


  -    паст намудани хавфи сар задани долатдои фавкулоддаи ба ифлосшавии мудити зист алодаманд.

  Моддаи 4. Принсипдои аудити экологи

  Принсипдои асосии аудити экологи индоянд:

  -    датмй будани бадисобгирии талаботи амнияти экологи ва рушди устувор;

  -     бадисобгирии хусусиятдои табии ва идтимоиву идгисодии худуд, долати имруза ва ояндаи мудити зисти табии;

  -    салодияти касби;

  -    мустадилияти фаъолияти аудитории экологи;

  -    боэътимоди ва пуррагии маълумот;

  -    илман асоснок, холисона ва донунй будани хулосадои аудиторй;

  -    махфияти маълумот.

  Моддаи 5. Намуддои аудити экологи

  1.      Дар худуди Думхурии Тодикистон метавонанд аудити экологии ташаббуси ва датми гузаронида шаванд.

  2.      Аудити экологии ташаббусиро дар асоси дарори субъекти фаъолияти ходагидори ташкилоти аудитории экологи, аудитори бе ташкили шахси худуди бо фаъолияти содибкори машгулбуда мегузаронад.

  3.    Аудити экологии датми бо дарори мадоми докимияти давлати аз дониби ташкилоти аудитории экологи гузаронида мешавад.

  4.    Тартиби таъини аудити экологии датмиро Хукумати Думхурии Тодикистон муайян менамояд.

  Моддаи 6. Объектдои аудити экологи

  Объектдои аудити экологи индоянд:

  -    фаъолият ва дисоботи субъекти фаъолияти ходагидори;


  -    хуххатхои техники ва технологи;

  -    хуххатхои меъёрии идоравй;

  -    хисоботи субъекти фаъолияти хохагидорй оид ба корхо дар сохаи хдфзи мухдти зист;

  -        барнома ва накшаи чорабинихои субъекти фаъолияти хохагидорй оид ба хифзи мухити зист;

  -        лоихахои нахшахои (барномахои) сохтмон, азнавсозй, васеъкунй, консерватсия ва бархамдихии объектхои фаъолияти субъекти хохагидорй;

  -    лоихахои азхудкунии замин.

  Моддаи 7. Макрми ваколатдори танзими давлатии аудити экологи

  Махоми ваколатдори танзими давлатии аудити экологиро (минбаъд-махоми ваколатдор) Хукумати Думхурии Тохикистон муайян мекунад, ки он чунин вазифахоро ихро менамояд:

  -    тахдя ва интишори санадхои меъёрии хукукй оид ба аудити экологй;мухаррар намудани стандартхои аудити экологй;

  -        пешбурди Фехристи чумхуриявии аудиторхои экологй ва ташкилотхои аудитории экологй;

  -    мухаррар кардани талаботи тахассусй нисбат ба аудиторхои экологй;

  -    ихозатномадихй ба фаъолияти аудитории экологй;

  -    аттестатсияи аудиторхои экологй;

  -    хамкории байналмилалй дар сохаи аудити экологй;

  -     вазифахои дигари мухаррарнамудаи хонунгузории Чумхурии Тохикистон.

  Моддаи 8. Ихозатномадихй ба фаъолияти аудитории экологй

  Ихозатнома оид ба хукуки гузаронидани аудити экологй дар асоси Крнуни Чумхурии Тохикистон "Дар бораи ихозатномадихй ба баъзе намудхои фаъолият" дода мешавад.


  Моддаи 9. Аттестатсияи аудиторной экологи

  1.   Аттестатсияи аудиторной экологиро мадоми ваколатдор дар шакли имтидони тахассуси мегузаронад. Ба шахсоне, ки имтидони тахассусиро супурдаанд, шадодатномаи тахассусии аудитори экологи дода мешавад.

  2.       Шадодатномаи тахассусии аудитори экологи ба мудлати номахдуди эътибори он дода мешавад.

  Моддаи 10. Бекор кардани шадодатномаи тахассусии аудитори экологи

  1.   Шахрдатномаи тахассусии аудитори экологи дар хрлатхри зерин бекор карда мешавад:

  -    мударрар гардидани пешнихрди маълумоти беэътимод барои ба аттестатсия род додани номзад ба аудитори экологи;

  -       гайрикрбили амал эътироф намудани аудитори экологи ё махдуд намудани добилияти амали он бо тартиби суди;

  -    додани хулосаи аудити экологии бардурут, инчунин додани хулоса бе гузаронидани аудити экологи;

  -    кувваи крнунй пайдо кардани хукми суд дар бораи ба мудлати муайян махрум кардан аз худуди машгул шудан бо фаъолияти аудитории экологи;

  -       мунтазам риоя нагардидани талаботи асосии стандартхри аудити экологи ва дигар донунвайронкуни дар рафти фаъолияти касбй.

  2.   Кдрори бекор намудани шадодатномаи тахассусии аудитори экологиро мадоми ваколатдор дабул мекунад.

  Моддаи 11. Федристи чумхуриявии аудитордои экологи ва ташкилотдои аудитории экологи

  1.       Тартиби ташкил ва пешбурди Федристи чумхуриявии аудитордои экологи ва ташкилотдои аудитории экологиро Хукумати Чумхурии Тодикистон муайян менамояд.

  2.   Федристи чумхуриявии аудитордои экологи ва ташкилотдои аудитории экологи бояд маълумотро дар бораи аудитордои экологи, ташкилотдои аудитории экологи, шадодатномаи


  тахассуси ва идозатномаи машгул шудан ба фаъолияти аудитории экологиро дар бар гирад.

  Моддаи 12. Тартиби гузаронидани аудити экологй

  1.    Аудити экологи дар асоси шартномаи байни субъекти фаъолияти ходагидорй ва ташкилоти аудитории экологи ё аудиторе, ки бе ташкили шахси худудй ба фаъолияти содибкорй машгул аст, дар сурати доштани идозатнома оид ба гузаронидани аудити экологй дар худуди Думхурии Тодикистон гузаронида мешавад.

  2.   Дар шартномаи гузаронидани аудити экологй бояд шартхри хатмии зерин пешбинй гарданд: мавзуи шартнома, мухдат, дадми муайяни хизматрасонй, дадм ва шартдои пардохти маблаг, худуду ухдадоридо ва масъулияти тарафдо. Бо розигии тарафдо дар шартнома метавонанд дигар шартдо пешбинй карда шаванд.

  3.    Ташкилоти аудитории экологй, аудиторе, ки бе ташкили шахси худудй ба фаъолияти содибкорй машгул аст, худуд доранд барои гузаронидани аудит дар асоси шартнома дигар ташкилотдои экологии идозатномаи дахлдор дошта ва аудитордои экологии аз аттестатсия гузаштаро далб намоянд. Дар ин сурат тамоми масъулият оид ба талаботи дар моддадои 14 ва 15 Кднуни мазкур нишондодашуда ба зиммаи ташкилоти аудитории экологй, аудитори бе ташкили шахси хукукд ба фаъолияти сохдбкорй машгулбуда гузошта мешавад, ки бо субъекти фаъолияти ходагидорй шартнома бастаанд.

  Моддаи 13. Хулосаи аудити экологй

  1.   Оид ба натидадои аудити экологии гузаронидашуда хулосаи аудити экологй тартиб дода мешавад.

  2.   Шакли хулосаи аудити экологй аз дониби мадоми ваколатдори давлатй мударрар карда мешавад.

  3.    Хулосаи аудити экологиро родбари ташкилоти аудитории экологй ё муовини у ба имзо мерасонад ва бо мудри ташкилот тасдид карда мешавад. Дар долати гузаронидани аудит аз дониби аудитори бе ташкили шахси хукудй ба фаъолияти сохдбкорй машгулбуда, хулосаи аудити экологй бо имзои худи у тасдид карда мешавад.


  Моддаи 14. Хукук; ва ухдадорихои субъекти фаъолияти ходагидори

  1. Субъекти фаъолияти ходагидори хукух дорад, ки:

  -    аз аудитори экологи ва ташкилоти аудитории экологи оид ба талаботи крнунгузории Чумхурии Тодикистон вобаста ба гузаронидани аудити экологи ва баъд аз шиносои бо хулосаи аудитори оид ба санадхои меъёри, ки дар асоси онхо хулосах,ои аудиторхои экологи тартиб дода шудаанд, маълумот гирад;

  -    нисбат ба хулосаи аудитори бо тартиби мухаррарнамудаи хонунгузори шикоят намояд;

  -    аз хизматрасонии аудитори эколога ва ташкилоти аудитории экологй дар мавриди риоя накардани шартхои шартнома барои гузаронидани аудити экологи даст кашад.

  2.   Субъекти фаъолияти ходагидори ухдадор аст:

  -    ба аудитори экологи ё ташкилоти аудитории экологи барои сари вахт ва хушсифат гузаронидани аудити экологи тибхи шартхои шартнома шароит мухайё кунад;

  -    талаботи аудитори экологи ё ташкилоти аудитории экологиро, ки аз шартхои шартнома барои гузаронидани аудити экологи бармеоянд, идро намояд;

  -    ба гузаронидани аудити экологи бо махсади махдуд намудани доираи масъалахои мавриди аудит фарогирифташуда, агар дар шартнома барои гузаронидани аудити экологи тартиби дигаре пешбини нагардида бошад, халал нарасонад;

  -    дигар ухдадорихои дар шартнома барои гузаронидани аудити

  экологи ва хонунгузории              Чумхурии       Тодикистон

  мухарраргардидаро идро намояд.

  Моддаи 15. Хукух ва ухдадорихои аудиторхои экологи ва ташкилотхои аудитори

  1. Аудиторхои экологи ва ташкилотхои аудитори хукукхои зерин доранд:

  -    мустахилона муайян намудани шакл ва усулхои гузаронидани аудити экологи бо назардошти шартхои мушаххаси шартнома


  бо субъекти фаъолияти хочагидорИ тибки чонунгузории Чумхурии Точикистон;

  -      гирифтан ва санчидани маълумоти зарурИ барои амалИ кардани аудити экологИ, аз чумла хднгоми мусоидати мачомоти давлатИ, ки аудити экологиро таъин кардаанд;

  -      аз шахсони мансабдори субъекти фаъолияти хочагидорИ гирифтани тавзехрти шифохй ва хаттИ оид ба масъалачое, ки дар рафти гузаронидани аудити экологИ пайдо гардидаанд;

  -   даст кашидан аз гузаронидани аудити экологИ дар хрлати аз чониби субъекти фаъолияти хочагидорИ пешнихрд нагардидани хуччатх,ои зарурИ, инчунин дар хрлати аз чониби макрмоти давлатИ, ки гузаронидани аудити экологиро таъин кардаанд, хднгоми зарурат таъмин нагардидани амнияти шахсии аудитори экологИ ва аъзои оилаи У

  2. Аудитори экологИ ва ташкилоти аудитории экологИ ухдадоранд:

  -      талаботи чонунгузории Чумхурии Точикистонро чангоми гузаронидани аудити экологИ хдтман риоя намоянд; - аудити экологиро бо салохдят гузаронанд;

  -      хуччатх,ои дар рафти аудити экологИ гирифта ва тартиб додаашонро эхуиёт намоянд ва мазмуни онхоро бе розигии рочбари субъекти фаъолияти хочагидорИ, ба истиснои чолатчои мукдррарнамудаи чонунгузори ва шартчои шартнома барои гузаронидани аудити экологИ, фош накунанд;

  -      ба рочбарон ва дигар шахсони мансабдори субъекти фаъолияти хочагидорИ оид ба талаботи чонунгузорИ вобаста ба гузаронидани аудити экологИ, хукук ва ухдадоричои тарафхо ва баъди шиносоИ бо хулосаи аудити экологИ оид ба санадчои меъёрии хукукде, ки ба онх,о хулосачои аудитори экологИ асос ёфтаанд, маълумот пешниход намоянд;

  -      субъекти фаъолияти хочагидориро аз номувофичатии фаъолияти у ба талаботи чонунгузории Чумхурии Точикистон дар сочаи чифзи мучити зист ва амнияти экологИ огоч намоянд;

  -   махфияти натичаи аудити экологИ ва маълумотеро, ки чангоми гузаронидани он дастрас намудаанд ва махфияташ зери хдмояи чонун аст, риоя намоянд;


  -     ба мадоми ваколатдор оид ба вайронкунии донунгузории Чумхурии Тодикистон дар бораи хдфзи мухдти зист, агар чунин крнунвайронкунй эхдимолан боиси хатари экологи дар мидёси кишвар ва минтада шуда тавонад, хабар дихднд;

  -     маълумоти дар рафти аудити экологи дастрас намудаашонро ба шахсони сеюм надиданд;

  -     дигар ухдадорихоро, ки дар шартнома барои гузаронидани аудити экологи ва крнунгузории Чумхурии Тодикистон мударрар гардидаанд, идро намоянд.

  3.      Барои машгул шудан ба фаъолияти аудитории экологи ба ташкилот зарур аст, ки родбари аввали он ва муовинонаш шадодатномаи тахассусии аудитори экологиро дошта бошанд.

  Моддаи 16. Хамкории байналмилалй дар содаи аудити экологи

  1. Хамкории байналмилалй дар содаи аудити экологй дар асоси донунгузории Чумхурии Тодикистон ва санаддои худудии байналмилалие, ки Тодикистон ондоро эътироф кардааст, амалй карда мешавад.

  2.      Шадодатномадои тахассусии байналмилалй ва хоридии аудитордои экологй дар Чумхурии Тодикистон тибкд тартиби мударрарнамудаи донунгузории Чумхурии Тодикистон эътибор доранд.

  3.      Аудитордои экологй ва ташкилотдои аудитории хоридй, ки дар худуди Чумхурии Тодикистон фаъолият мекунанд, бо тартиби муайянкардаи донунгузории Чумхурии Тодикистон ба Фехристи думхуриявии аудитордои экологй ва ташкилотдои аудитории экологй ворид карда мешаванд ва пас аз ин хукукд фаъолият намуданро дар худуди Чумхурии Тодикистон доранд.

  Моддаи 17. Маблатгузории аудити экологй

  Аудити экологй аз хдсоби субъекти фаъолияти ходагидорй дар асоси шартнома маблаггузорй карда мешаванд.

  Моддаи 18. Чавобгари барои риоя накардани Конуни мазкур

  Шахсони водей ва хукукд барои риоя накардани Конуни мазкур мутобиди донунгузории Чумхурии Тодикистон ба давобгарй кашида мешаванд.


  Моддаи 19. Тартиби мавриди амал карор додани Конуни мазкур

  Конуни мазкур пас аз интишори расмй мавриди амал карор дода шавад.

  Президенти

  Чумхурии Точикистон                  Эмомалй Радмон

  ш.Душанбе

  26 декабри соли 2011 № 785

  КАРОРИ МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

  Оид ба кабул намудани Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи аудити экологй"

  Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон карор мекунад:

  Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи аудити экологй" кабул карда шавад.

  Раиси

  Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон Ш. Зухуров

  ш. Душанбе, 23 ноябри соли 2011, № 584

  КАРОРИ МАЧЛИСИ МИЛЛИИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

  Оид ба Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи аудити экологй"

  Мачлиси миллии Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон Конуни Чумхурии Точикистонро "Дар бораи аудити экологй" баррасй намуда, карор мекунад:

  Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи аудити экологй" чонибдорй карда шавад.


  Раиси
  Мачлиси миллии Мачлиси Олии

  Чумхурии Точикистон             М.Убайдуллоев

  ш. Душанбе, 15 декабри соли 2011 № 237


  Бозгашт